Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN

Đối tượng phải lập tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN 

Là tổ chức kinh doanh tại Việt Nam bao gồm:

  • Doanh nghiệp thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.
  • Doanh nghiệp thành lập theo quy định pháp luật nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN 

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán chậm nhất vào ngày cuối cùng tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Ví dụ:

  • Công ty A đăng ký kê khai thuế theo năm dương lịch (kỳ tính thuế từ 01/01 đến 31/12), vậy hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN là 31/03 năm kế tiếp.
  • Công ty B đăng ký kỳ tính thuế theo năm tài chính (năm tài chính công ty B chọn đăng ký là từ ngày 01/05 đến 30/04) để trùng với kỳ tính thuế của công ty mẹ tại nước ngoài, vậy hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm tại Việt nam là ngày 31/07.

Hướng dẫn lập tờ khai mẫu 03/TNDN 

  • Vào phần mềm HTKK => Chọn mục Thuế TNDN => Chọn tờ khai mẫu 03/TNDN (TT80/2021).
  • Chọn kỳ tính thuế => Chọn các phụ lục: 03 – 1A/TNDN (để điền kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ) và phụ lục 03-2/TNDN (nếu có lỗ của các năm trước muốn chuyển lỗ qua năm kê khai) và các phụ lục khác nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kê khai các phụ lục khác.
  • Hướng dẫn cách lập phụ lục mẫu 03-1A/TNDN – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu [04]: Điền tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [05]: Ở chỉ tiêu này điền tổng doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu.

Chỉ tiêu [06]: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [07]: Là tổng số tiền chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm hoặc thanh toán cho người mua phát sinh trong kỳ tính thuế.

 Chỉ tiêu [08]: Ở chỉ tiêu này điền tổng số tiền giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ tính thuế của doanh nghiệp.

 Chỉ tiêu [09]: Điền tổng giá trị hàng bán trị trả lại trong kỳ tính thuế.

Chỉ tiêu [10]: Là tổng doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tính thuế. Doanh thu hoạt động tài chính là những khoản tiền thu về từ hoạt động gửi tiền, cho vay, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu,…

Chỉ tiêu [11]: Điền tổng doanh thu từ lãi tiền gửi.

Chỉ tiêu [12]: Phần mềm tự cập nhật.

Chỉ tiêu [13]:  Với chỉ tiêu này thì doanh nghiệp điền tổng giá vốn bán hàng hoá, dịch vụ trong kỳ tính thuế.

Chỉ tiêu [14]: Tổng chi phí bán hàng trong kỳ tính thuế điền vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [15]: Chỉ tiêu này điền tổng chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Chỉ tiêu [16]: Là tổng chi phí tài chính trong kỳ tính thuế.Chi phí tài chính bao gồm: Tiền lãi phải trả từ hoạt động đi vay, lỗ chênh lệch tỉ giá hối đoái, lỗ từ việc đầu tư cổ phiếu, trái phiếu,…

Chỉ tiêu [17]: Ở chỉ tiêu này sẽ điền tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ tính thuế.

Chỉ tiêu [18]: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [19]: Đối với chỉ tiêu này điền tổng thu nhập khác.

Chỉ tiêu [20]: Là tổng chi phí khác phát sinh trong kỳ tính thuế.

Chỉ tiêu [21]: Phần mềm tự cập nhật.

Chỉ tiêu [22]: Phần mềm tự cập nhật.

Sau khi điền xong phụ lục này, kết quả về lãi/lỗ sẽ được phần mềm tự động chuyển qua “Tờ khai”

  • Hướng dẫn lập tờ khai mẫu 03/TNDN:
  • Xác định ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Chỉ tiêu [A1]: Sau khi hoàn thành phụ lục 03-1/TNDN thì phần mềm sẽ tự động cập nhập sang tờ khai.

Chỉ tiêu [B1]: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [B2]:  Là tổng doanh thu điều chỉnh tăng do khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu của luật kế toán và luật thuế.

Chỉ tiêu [B3]: Điền tổng chi phí điều chỉnh giảm khi tạo ra doanh thu được ghi nhận theo quy định của luật kế toán mà được ghi nhận theo luật.

Chỉ tiêu [B4]: Điền các khoản chi phí không được trừ khi xác định thuế TNDN (những khoản chi được tính là chi phí theo luật kế toán nhưng không đủ điều kiện khấu trừ khi tính thuế theo luật thuế)

Đọc thêm: Chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN

Chỉ tiêu [B5]: Ở chỉ tiêu này điền khoản thuế đã nộp cho phần thu nhập nhận được tại nước ngoài.

Chỉ tiêu [B6]:  Là khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường với giao dịch liên kết.

Chỉ tiêu [B7]: Là khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế chưa ghi nhận điều chỉnh từ chỉ tiêu [B2] đến [B6].

Chỉ tiêu [B8]: Phần mềm tự cập nhật.

Chỉ tiêu [B9]: Điền tổng doanh thu hạch toán năm nay nhưng được đưa vào doanh thu năm trước để tính thuế.

Chỉ tiêu [B10]: Ghi nhận các chi phí liên quan trực tiếp tạo ra doanh thu điều chỉnh tăng tại chỉ tiêu [B2].

Chỉ tiêu [B11]: Là chi phí lãi vay không được trừ ở kỳ trước chuyển sang của doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Đọc thêm: Giao dịch liên kết và chi phí lãi vay

Chỉ tiêu [B12]: Là các khoản điều chỉnh giảm khác ngoài các khoản ở chỉ tiêu [B9] và [B10].

Chỉ tiêu [B13]: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [B14]: Ở chỉ tiêu này điền tổng thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chỉ tiêu [B15]: Điền tổng thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản trong năm nếu có phát sinh vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [C1]: Chỉ tiêu này bằng với chỉ tiêu [B14].

Chỉ tiêu [C2]: Điền phần thu nhập miễn thuế vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [C3], [C3a], [C3b]: Các chỉ tiêu này phần mềm tự động cập nhật nếu doanh nghiệp có chuyển lỗ và điền đầy đủ phụ lục 03-2/TNDN.

Chỉ tiêu [C4]: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [C5]: Nếu doanh nghiệp có trích lập quỹ khoa học công nghệ thì điền vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [C6]: Phần mềm tự cập nhật.

Chỉ tiêu [C7]: Điền tổng thu nhập tính thuế theo thuế suất 20% ở chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [C8]: Điền thu nhập tính thuế theo thuế suất không ưu đãi khác.

Chỉ tiêu [C8a]: Chỉ tiêu này điền thu nhập tính thuế theo thuế suất không ưu đãi khác.

Chỉ tiêu [C9], [C10]: phần mềm tự cập nhật.

Chỉ tiêu [C11]: Là thuế TNDN chênh lệch do mức thuế suất ưu đãi với thuế suất thông thường.

Chỉ tiêu [C12]: Điền tổng số thuế TNDN được miễn trong kỳ tính thuế.

Chỉ tiêu [C13]: Ở chỉ tiêu này điền số thuế TNDN được giảm trong kỳ.

Lưu ý: Các chỉ tiêu C9, C10, C11, C12, C13 chỉ phát sinh đối với doanh nghiệp có kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được ưu đãi thuế.

Chỉ tiêu [C14]: Chỉ tiêu này điền số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định.

Chỉ tiêu [C15]: Điền số thuế TNDN được miễn, giảm theo từng kỳ ở chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [C16], [C17]: Phần mềm tự cập nhật.

Chỉ tiêu [D1]: Chỉ tiêu này bằng với chỉ tiêu [B15].

Chỉ tiêu [D2]: Điền khoản lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [D3]: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [D4]: Điền tổng tiền trích quỹ khoa học công nghệ (nếu có).

Chỉ tiêu [D5]: Phần mềm tự cập nhật.

Chỉ tiêu [D6]: Là số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Chỉ tiêu [D7]: Điền số thuế TNDN do chênh lệch mức thuế suất ưu đãi.

Chỉ tiêu [D8]: Phần mềm tự cập nhật.

Chỉ tiêu [E1]: Điền số thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [E2]: Phần mềm tự cập nhật.

Chỉ tiêu [E3]: Thuế TNDN từ hoạt chuyển nhượng bất động sản thì điền vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [E4]: Điền số thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà thu tiền theo cầu tiến độ.

Chỉ tiêu [E5]: Là tổng thuế TNDN phải nộp khác nếu có.

Chỉ tiêu [G1]: Điền vào chỉ tiêu này nếu năm trước nộp thừa tiền thuế.

Chỉ tiêu [G2]: Trong năm, doanh nghiệp đã nộp thuế TNDN tạm nộp thì điền vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [G3]: Là số thuế nộp thừa từ kỳ trước chuyển sang của hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Chỉ tiêu [G4]: Là số thuế TNDN đã tạm nộp trong kỳ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Chỉ tiêu [G5]: Là khoản thuế TNDN đã tạm nộp các kỳ trước và tạm nộp trong năm của hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà ở thu tiền theo tiến độ.

Chỉ tiêu [H1], [H2], [H3], [I1], [I2], [E1], [E2], [E5]: Phần mềm tự cập nhật.

  • Hướng dẫn lập phụ lục 03-2/TNDN:

Chỉ tiêu [3]: Số lỗ phát sinh: Điền số lỗ từng năm nếu có phát sinh.

Chỉ tiêu [4]: Số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước: Nếu các kỳ trước có chuyển lỗ thì điền vào chỉ tiêu này ứng với từng năm.

Chỉ tiêu [5]: Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này: Nếu trong kỳ tính thuế,có số lỗ từ các năm trước đủ điều kiện chuyển qua và bù trừ với lợi nhuận năm nay thì điền vào chỉ tiêu này ứng với số lỗ của từng năm chuyển qua.

Chỉ tiêu [6]: Phần mềm tự cập nhật.

KIẾN THỨC

Bài viết liên quan