Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Căn cứ pháp lý

 • Thông tư 78/2014
 • Thông tư 96/2015

Điều kiện để doanh nghiệp phần mềm được hưởng ưu đãi thuế 

Doanh nghiệp sản xuất phần mềm phải đảm bảo những yêu cầu sau để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Có thu nhập từ dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất phần mềm.
 • Sản phẩm phần mềm sản xuất phải thuộc danh sách sản phẩm phần mềm của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.
 • Quy trình sản xuất phần mềm phải đáp ứng yêu cầu về quy trình 07 bước sản xuất phần mềm của Bộ thông tin và truyền thông. Cụ thể doanh nghiệp phải thực hiện ít nhất 1 trong 2 bước: Xác định yêu cầu, Phân tích và thiết kế.

Dự án đầu tư mới là gì? 

Dự án đầu tư mới bao gồm:

 • Doanh nghiệp thành lập mới trong nước, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
 • Dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và có phát sinh doanh thu sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư.
 • Với các doanh nghiệp đang hoạt động thì dự án đầu tư phải độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động và có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm 

Doanh nghiệp sản xuất phần mềm nếu đủ điều kiện hưởng ưu đãi, thì thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ưu đãi áp dụng như sau:

 • Miễn thuế TNDN trong thời hạn 4 năm;
 • Giảm 50% thuế TNDN phải nộp trong 9 năm tiếp theo;
 • Thuế TNDN được tính với mức thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm. 

Ví dụ: 

Năm 2022 công ty P đầu tư sản xuất phần mềm và đáp ứng đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN. Trong năm 2022 công ty có thu nhập chịu thuế từ việc đầu tư dự án đó thì thời gian miễn thuế, giảm thuế của công ty được tính liên tục từ năm 2022 như sau:

Thời gian hưởng ưu đãiThuế suất áp dụng
Từ năm 2022 đến năm 2025 Miễn thuế 
Từ năm 2026 đến năm 20345%
Từ năm 2035 đến năm 2036 10%
Từ năm 203720%

Doanh nghiệp hưởng ưu đãi phải nộp hồ sơ gì để hưởng ưu đãi?

 • Theo quy định hiện nay, doanh nghiệp tự xác định các tiêu chí để hưởng ưu đãi thuế. Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng ưu đãi thì doanh nghiệp tự áp dụng thuế suất ưu đãi để kê khai thuế, không cần nộp hồ sơ đăng ký hay thông báo cho cơ quan thuế. 
 • Tuy nhiên, doanh nghiệp lưu ý lưu giữ đủ các giấy tờ tài liệu như hợp đồng, quy trình làm việc, biên bản nghiệm thu,… liên quan đến các hoạt động sản xuất phần mềm để chứng minh sản phẩm phần mềm sản xuất phải thuộc danh sách sản phẩm phần mềm của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định và quy trình sản xuất phần mềm đáp ứng yêu cầu về quy trình sản xuất phần mềm của Bộ thông tin và truyền thông.

Doanh nghiệp mua bán phần mềm có được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không? 

Hoạt động mua bán phần mềm được tính là hoạt động thương mại nên không được ưu đãi thuế. Chỉ hoạt động sản xuất phần mềm mới được ưu đãi thuế.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phần mềm có được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không? 

Không. Theo quy định, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phần mềm không thuộc đối tượng được ưu đãi thuế.

Thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp phần mềm

Theo quy định tại thông tư 219/2013, doanh nghiệp sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ phần mềm và mua bán phần mềm đều thuộc diện không chịu thuế GTGT.