Hướng dẫn tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 06/TNDN

Hướng dẫn tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 06/TNDN

Đối tượng lập tờ khai 

Đối tượng lập tờ khai mẫu 06/TNDN là doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp gắn với bất động sản.

Hạn nộp tờ khai

Hạn nộp tờ khai mẫu 06/TNDN chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ nộp thuế (phát sinh hoạt động chuyển nhượng).

Hướng dẫn lập tờ khai mẫu 06/TNDN 

  • Vào phần mềm HTKK => Chọn mục Thuế TNDN => Chọn tờ khai mẫu 06/TNDN (TT80/2021).
  • Chọn Cơ quan thuế quản lý => Chọn Cơ quan thuế nộp tờ khai => Chọn ngày tháng năm lập tờ khai => Chọn tờ khai lần đầu => Đồng ý.
  • Hướng dẫn lập tờ khai mẫu 06/TNDN (TT80/ 2021):

Chỉ tiêu [06], [07], [08], [09a], [09b], [09c]: Điền đầy đủ thông tin như trên hợp đồng chuyển nhượng.

Chỉ tiêu [13]: Điền tổng doanh thu từ hoạt động bán toàn bộ doanh nghiệp có gắn với chuyển nhượng bất động sản.

Chỉ tiêu [14]: Phần mềm tự cập nhật.

Chỉ tiêu [15]: Với chỉ tiêu này điền giá vốn của đất chuyển nhượng.

Chỉ tiêu [16], [17], [18], [19], [20]: Điền vào các khoản chi phí vào từng chỉ tiêu tương ứng trong kỳ tính thuế.

 Chỉ tiêu [21]: Là tổng thu nhập từ hoạt động bán toàn bộ doanh nghiệp gắn với chuyển nhượng bất động sản.

Chỉ tiêu [22]: Là khoản lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong kỳ này.

Chỉ tiêu [23]: Là thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động bán toàn bộ doanh nghiệp gắn với chuyển nhượng bất động sản ([23] = [21] – [22]).

Chỉ tiêu [24]: Thuế suất thuế TNDN là 20%.

Chỉ tiêu [25]: Là tổng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ.

KIẾN THỨC

Bài viết liên quan