Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 04/TNDN

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 04/TNDN

Căn cứ pháp lý

 • Thông tư số 80/2021/TT/BTC

Đối tượng nộp tờ khai mẫu 04/TNDN

Đối tượng lập tờ khai mẫu 04/TNDN bao gồm:

 • Doanh nghiệp có doanh thu hằng năm dưới 1 tỷ đồng, trừ doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
 • Doanh nghiệp mới thành lập, trừ trường hợp tự nguyện đăng ký theo phương pháp khấu trừ thuế.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư.
 • Tổ chức, cá nhân không thực hiện và thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ không đúng quy định.

Hạn nộp tờ khai mẫu 04/TNDN

 • Với kê khai theo năm là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 • Chậm nhất vào ngày thứ 10 sau khi phát sinh nghĩa vụ nộp thuế đối với trường hợp kê khai theo lần phát sinh.

Hướng dẫn lập tờ khai 04/TNDN

 • Vào phần mềm HTKK => Chọn mục Thuế TNDN => Chọn tờ khai mẫu 04/TNDN (TT80/2021).
 • Chọn Quyết toán định kỳ => Chọn tờ khai Năm => Chọn năm quyết toán => Chọn tờ khai lần đầu => Đồng ý.
 • Hướng dẫn lập tờ khai mẫu 04/TNDN:

Chỉ tiêu [11]: Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ tính thuế được phần mềm tự cập nhật.

Chỉ tiêu [12]: Chỉ tiêu này điền tổng doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ.

Chỉ tiêu [13]: Điền tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng hoá vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [14]: Với chỉ tiêu này thì điền tổng doanh thu từ hoạt động khác.

Chỉ tiêu [16]: Chọn mức thuế suất phù hợp cho hoạt động cung cấp dịch vụ (2% hoặc 5%) nếu trong kỳ có phát sinh doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ (phát sinh chỉ tiêu 12).

Thuế suất 2%: Áp dụng cho hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật.

Thuế suất 5%: Áp dụng cho tất cả các dịch vụ còn lại.

Chỉ tiêu [17], [18], [19]: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [20]: Điền số thuế TNDN được miễn, giảm trong kỳ tính thuế.

Chỉ tiêu [21]: Phần mềm tự cập nhật.

Chỉ tiêu [22]: Ở chỉ tiêu này điền số TNDN nộp thừa tại kỳ trước nếu có.

Chỉ tiêu [23]: Điền số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [24], [25]: Phần mềm tự động cập nhật.

KIẾN THỨC

Bài viết liên quan