Các trường hợp phải nộp mẫu 04/SS-HDDT

Các trường hợp phải nộp mẫu 04/SS-HDDT

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 123/2020/NĐ-CP
  • Nghị định 125/2020/NĐ-CP
  • Thông tư 78/2021/TT-BTC

Các trường hợp xử lý hóa đơn sai sót phải nộp mẫu 04/SS-HDDT

Theo khoản 1, 2a Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ phát hiện có sai sót trong các trường hợp sau phải nộp mẫu 04/SS-HDDT:

  • Doanh nghiệp xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn đã được cấp mã, sau đó phát hiện hoá đơn có sai sót nhưng chưa gửi người mua thì thực hiện hủy hóa đơn và lập hóa đơn mới. Đồng thời lập Mẫu số 04/SS-HDDT trên hệ thống hóa đơn điện tử của doanh nghiệp để thông báo với cơ quan thuế.
  • Doanh nghiệp xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn đã được cấp mã, đã gửi hoá đơn cho người mua nhưng phát hiện ra hoá đơn có sai sót về tên, địa chỉ (không sai mã số thuế và các nội dung khác) thì lập mẫu 04/SS-HDDT thông báo cho cơ quan thuế về sai sót tên, địa chỉ. Cả người bán và người mua sử dụng hóa đơn đó để kê khai thuế bình thường, không cần lập hoá đơn mới.

Các trường hợp xử lý hóa đơn không phải nộp mẫu 04/SS-HDDT

 Theo khoản 2b điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn đã được cấp mã, đã gửi hoá đơn cho người mua nhưng phát hiện ra hoá đơn có sai sót về mã số thuế, sai sót số tiền, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hoá không đúng với quy cách, chất lượng ghi trên hoá đơn. Doanh nghiệp bán hàng có 2 cách xử lý:

  • Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.
  • Lập hóa đơn thay thế hóa đơn bị sai sót.

Trong các trường hợp này, không cần phải lập và nộp mẫu 04/SS-HDDT cho cơ quan thuế.

Tải mẫu 04/SS-HDDT – Tại đây

Hạn nộp mẫu 04/SS-HDDT

Theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC, thời hạn nộp mẫu 04/SS-HDDT chậm nhất vào ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế phát sinh hoá đơn điều chỉnh.

Ví dụ: Doanh nghiệp A xuất 1 hóa đơn bán hàng vào ngày 05/06, đã được cấp mã và đã gửi hóa đơn cho người mua hàng. Tới ngày 10/07 doanh nghiệp A phát hiện hóa đơn bị sai địa chỉ của người mua hàng. 

Trong trường hợp này, doanh nghiệp không cần hủy hóa đơn mà chỉ cần lập mẫu 04/SS-HDDT thông báo cho cơ quan thuế về sự sai sót của địa chỉ người mua hàng.

Hạn nộp mẫu 04/SS-HDDT chậm nhất là:

  • Ngày 31/07 nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng. 
  • Ngày 30/09 nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý.

Đọc thêm: Quy định về kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý

Mức phạt nộp trễ mẫu 04/SS-HDDT

Theo Điều 29, Nghị định 125/2020/NĐ-CP, việc nộp trễ mẫu 04/SS-HDDT được xử lý như sau:

SỐ NGÀY CHẬM NỘPMỨC PHẠT
Quá hạn nộp từ 01- 06 ngày, có tình tiết giảm nhẹCảnh cáo
Quá hạn nộp từ 01 -10 ngày, không có tình tiết giảm nhẹPhạt tiền từ 1.000.000 đến 3.000.000
Quá hạn nộp từ 11 – 20 ngàyPhạt tiền từ 2.000.000 đến 4.000.000
Quá hạn nộp từ 21 – 90 ngàyPhạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000
Quá hạn nộp trên 91 ngàyPhạt tiền từ 5.000.000 đến 15.000.000

KIẾN THỨC

Bài viết liên quan