Lãi tiền gửi và các khoản thu nhập khác có được ưu đãi thuế TNDN?

Lãi tiền gửi và các khoản thu nhập khác có được ưu đãi thuế TNDN?

Căn cứ pháp lý

  • Thông tư 78/2014
  • Thông tư 96/2015

Các khoản thu nhập khác là gì?

Thu nhập khác là các khoản thu nhập mà  các khoản này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Các khoản thu nhập khác của doanh nghiệp có được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Theo quy định tại điều 18 thông tư 78/2014, doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thì các khoản thu nhập khác được hưởng ưu đãi thuế TNDN bao gồm:

  • Khoản thu từ thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực đang được hưởng ưu đãi;
  • Chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu của ngành nghề được ưu đãi;
  • Tiền lãi ngân hàng không kỳ hạn;
  • Các khoản thu nhập khác có liên quan trực tiếp đến ngành nghề kinh doanh đang được ưu đãi.

Ngoài ra, những doanh thu từ hoạt động, kinh doanh khác sẽ không được ưu đãi thuế, doanh nghiệp phải tách riêng doanh thu của các hoạt động kinh doanh và tính thuế cho các hoạt động không được ưu đãi để tính thuế riêng cho các hoạt động.

Các doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản lãi tiền gửi có được ưu đãi thuế không? 

  •  Khoản lãi tiền gửi không kỳ hạn của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN cũng được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
  • Những khoản lãi tiền gửi có kỳ hạn (tiền gửi tiết kiệm) thì sẽ không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

KIẾN THỨC

Bài viết liên quan