Công ty có vốn đầu tư nước ngoài làm sao để nộp báo cáo đầu tư?

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài làm sao để nộp báo cáo đầu tư?

Căn cứ pháp lý

 • Luật đầu tư 2020 số 61/2020/QH14
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Báo cáo đầu tư là gì? 

Báo cáo đầu tư là báo cáo cung cấp các tài liệu liên quan đến hoạt động đầu tư tới cơ quan có thẩm quyền nhằm quản lý, điều hành, giám sát trong lĩnh vực đầu tư.

Đối tượng phải nộp báo cáo đầu tư

Theo điều 72, luật đầu tư 2020, đối tượng phải nộp báo cáo đầu tư bao gồm:

 • Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư (bao gồm các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty được cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư) theo quy định của Luật đầu tư.
 • Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư.

Vậy bạn lưu ý:

+ Nếu công ty có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức trực tiếp (được cấp giấy chứng nhận đầu tư) thì nằm trong đối tượng phải nộp báo cáo đầu tư.

+ Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức gián tiếp (nhận chuyển nhượng vốn từ một tổ chức, cá nhân Việt Nam – được cấp giấy chứng nhận góp vốn) thì không nằm trong đối tượng phải nôp báo cáo đầu tư.

Các loại báo cáo đầu tư

Các loại cáo đầu tư bao gồm: 

 • Báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư.
 • Báo cáo về tình hình tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Báo cáo về tình hình đầu tư trên địa bàn.
 • Báo cáo về tình hình cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý khác thuộc phạm vi quản lý.
 •  Báo cáo tình hình đầu tư trên cả nước.
 • Báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện chế độ báo cáo đầu tư của các cơ quan.

Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài định kỳ phải nộp báo cáo đầu tư nào

Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài hàng quýhàng năm phải nộp Báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư bao gồm những thông tin như tiến độ góp vốn, tình hình nợ, số lượng lao động, các khoản nộp ngân sách hay tình hình tài chính, kinh doanh.

Hạn nộp báo cáo đầu tư 

Theo điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, hạn nộp báo cáo đầu tư của các tổ chức kinh tế được quy định như sau:

 • Hạn nộp đối với báo cáo quý: nộp trước ngày 10 tháng đầu quý sau quý báo cáo.

Ví dụ: Hạn nộp báo cáo đầu tư quý 1/2023 (tháng 1,2,3) là ngày 10/04/2023.

 • Đối với báo cáo đầu tư năm: hạn nộp là ngày ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo.

Ví dụ: Hạn nộp báo cáo đầu tư năm 2023 là ngày 31/03/2024.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản nộp các báo cáo đầu tư 

Với các công ty tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, các công ty gửi yêu cầu cấp tài khoản kèm theo Giấy Chứng Nhận Kinh Doanh và Giấy Chứng Nhận Đầu Tư về email lvthinh.skhdt@tphcm.gov.vn để xin cấp tài khoản và mật khẩu.

Đối với các tỉnh thành khác, công ty điền “Tờ khai đề nghị cấp tài khoản” gửi kèm Giấy Chứng Nhận Kinh Doanh và Giấy Chứng Nhận Đầu Tư bản photo về Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc liên hệ Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính để được hỗ trợ hướng dẫn thủ tục.

Sau khi đăng ký thành công tài khoản thì hàng quý, hàng năm, doanh nghiệp nộp báo cáo đầu tư online theo thông tin tài khoản đã được cấp ở địa chỉ website: https://fdi.gov.vn/_layouts/OGPortalLogin2010/LoginMPI.aspx

Bạn gặp khó trong việc nộp báo cáo đầu tư định kỳ, tham khảo ngay Dịch vụ báo cáo đầu tư định kỳ của INNO!