Hướng dẫn đăng ký và báo cáo định kỳ khoản vay nước ngoài 

Vay vốn nước ngoài